Algemene voorwaarden | Leveringsvoorwaarden

Print en/of email onze algemene- en leveringsvoorwaarden via menu> bestand/ archief > printen/ druk af of delen via email.

ALGEMENE VOORWAARDEN | LEVERINGSVOORWAARDEN

Bedrijf (gebruiker):
SBZ Interieur Design | Stijlvol Styling
Knobbelzwaan 113
1422 WK Uithoorn, NL
info@sbzinterieurdesign.nl
www.sbzinterieurdesign.nl

info@stijlvolstyling.com
www.stijlvolstyling.com

Postadres, geen bezoekadres.

Vertegenwoordigt door: Mw. S. Zum Vörde Sive Vörding – Bolkestein.

SBZ Interieur Design / Stijlvol Styling staat ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer: 60107146.

Artikel 1
Definities
1.
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden (SBZ Interieur Design, Stijlvol Styling).
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2
Algemeen
1.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, kostenraming, project voorstel en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3
Prijs, aanbiedingen en offertes
1.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.
De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld of met uitzondering van zakelijke overeenkomsten. de prijzen zijn exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, verzend- en administratiekosten, telefoonkosten, bezorgkosten en (ver)huurkosten tenzij anders aangegeven.
4.
In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door de gebruiker te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen. Met uitzondering van de kostenraming waarop altijd minimaal benodigde werkuren, overhead kosten, en budgetten zijn vermeld.
5.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
6.
Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7.
Aanbiedingen, kortingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
8.
Indien de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte evenals /of kostenraming zal deze automatisch worden omgezet in een overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever mits anders overeengekomen.
9.
Bij het ondertekenen van de offerte / kostenraming van de gebruiker door de opdrachtgever dient de opdrachtgever kennis genomen te hebben van de algemene- en leveringsvoorwaarden. Deze zal in de gelegenheid hiertoe worden gesteld middels een link op het document dan wel via de contactpagina van de gebruiker.
10.
De gebruiker zal de opdrachtgever de gelegenheid geven de algemene- en leveringsvoorwaarden uit te printen en/of naar zichzelf te mailen zodat deze ten alleen tijde de juiste versie van toepassing op de opdrachtovereenkomst in eigen handen heeft.

Artikel 4
Uitvoering van de overeenkomst
1.
Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, doch uiterlijk 30 dagen voor aanvang opdracht, aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of onvolledig tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
5.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.
Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5
Wijziging van de overeenkomst
1.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Daarbij in achtneming dat de werkwijze van de gebruiker zoveel als mogelijk in stand blijft een overeenkomst per kostenraming ten aller tijden een indicatie van minimale kosten, diensten en producten betreft.
2.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen dat het tijdstip zal wijzingen.
3.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover inlichten. Daarbij in achtneming dat een overeenkomst per kostenraming ten aller tijden een indicatie van minimale kosten, diensten en producten betreft.
4.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.
In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.
6.
Gebruiker behoudt zich het recht om de overeenkomst aan te vullen qua uren en diensten als door derden de overeenkomst dreigt uit te lopen en/ of is uitgelopen qua tijdsduur en/of invulling van diensten, ook als dit financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben voor de opdrachtgever.

7.
Een overeenkomst per kostenraming betreft ten aller tijden een indicatie van de minimale kosten, diensten, uren inzet en producten.

Artikel 6
Contractsduur; uitvoeringstermijn
1.
De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 7
Honorarium
1.
Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. t/m 11. van dit Artikel.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11. van dit Artikel.
2.
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
3.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4.
Het honorarium is en eventuele overeenkomsten, offertes en kostenramingen zijn inclusief de geldende BTW. Met uitzondering van zakelijke overeenkomsten.
5.
Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6.
Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
7.
Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien gebruiker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
8.
Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9.
Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
10.
Indien de opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen vijf werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. In achtneming dat reeds gemaakte kosten en gereserveerde tijd hierbij alsnog in rekening mogen worden gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 8
Betaling
1.
Voor de opdracht geldt een aanbetaling zoals op de offerte vermeld welke bij opdrachtverstrekking bij de opdrachtgever in rekening zal worden gebracht + eventuele besproken meerwerk to.v. van de offerte. De restant betaling van de geleverde diensten + eventueel meerwerk en kilometer/reiskosten en overige kosten dienen binnen 5 dagen nadat de werkzaamheden/ diensten hebben plaatsgevonden op een door gebruiker aan te geven wijze te geschieden. De betaling dient per bankoverschrijving te worden gedaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door de gebruiker opgestelde betalingscondities op basis van een kostenraming (project overeenkomst) kan de opdrachtgever terug vinden in de raming voorwaarden alsmede in deze algemene voorwaarden.
2.
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de afgesproken dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 2,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3.
In geval van liquidatie, overlijden, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4.
Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5.
Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2,5% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum. De betaling dient per bankoverschrijving te worden gedaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.
Bij advies en ontwerp opdrachten, make-overs en interieur projecten geldt voor de opdrachtgever een aanbetaling van ten minste 40% van de kostenraming en/of offerte incl. geldende btw. Betaling van het resterende deel zal geschieden op basis van werkelijk gemaakte kosten en dient te worden voldaan binnen 5 dagen na (eind)factuurdatum. De betaling dient per bankoverschrijving te worden gedaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De door de gebruiker opgestelde betalingscondities op basis van een kostenraming (project overeenkomst) kan de opdrachtgever terug vinden in de raming voorwaarden alsmede deze in algemene voorwaarden.
7.
Voor tussentijds overeengekomen betalingen tijdens advies en ontwerp opdrachten, make-over en interieur projecten met een looptijd van meer dan 21 dagen geldt dat de tussentijds toegezonden factuur aan de opdrachtgever binnen 7 dagen voldaan dient te worden. Voor advies en ontwerp opdrachten, styling, make-over en interieur projecten geldt dat de toegezonden (eind)factuur aan de opdrachtgever binnen 5 dagen voldaan dient te worden.
8.
Tussentijdse betalingen welke door leveranciers bij de gebruiker in rekening worden gebracht en betrekking hebben op het verloop, uitvoering en aankoop van producten voor de opdracht. Hiervoor geldt voor de opdrachtgever dat hij/ zij dient te zorgen naar afspraak dat de desbetreffende factuur van leveranciers binnen 3 dagen na facturatie datum voldaan zal worden aan de gebruiker. Met uitzondering van schriftelijk overeengekomen andere afspraken.
De door de gebruiker opgestelde tussentijdse betalingscondities op basis van een kostenraming (project overeenkomst) kan de opdrachtgever terug vinden in de raming voorwaarden alsmede in deze algemene voorwaarden.
9.
Opdrachtbevestigingen, originele facturen, opdrachtbevestigingen, inkoopfacturen en bonnen van de gebruiker zijn niet opeisbaar door de opdrachtgever indien de aankopen zijn verricht door de gebruiker.
10.
In het geval van een rechtstreekse betaling tussen opdrachtgever en leverancier/derden, zal de opdrachtgever ook zelf de factuur afwikkelen en zelf verantwoordelijk zijn om bij een eventuele garantie claim rechtstreeks contact te zoeken met de desbetreffende leverancier zonder tussenkomst van de gebruiker.
11.
Betalingsbevestigingen, bonnen, tekeningen, offertes en opdrachtbevestigingen zijn indien nodig logischerwijs door de gebruiker opeisbaar bij de opdrachtgever om zorg te kunnen dragen voor o.a. budgetteren, archief en advies werkzaamheden.
12.
Gegevens over betalingsverkeer, overeenkomsten, gegevens en informatie over afspraken tussen de gebruiker en derden zijn niet opeisbaar door of voor de opdrachtgever.
13.
Betalingscondities bij opdracht verstrekking:
-Bij een online of telefonisch interieuradvies of consult geldt altijd de volledige betaling door de opdrachtgever aan de gebruiker voorafgaand aan de opdracht.
-Bij een interieur-plan, ontwerp, lichtadvies, interieuradvies geldt: 40% aanbetaling bij opdrachtverstrekking, 60% uiterlijk 7 dagen na presentatie datum van het interieur-plan/ lichtplan.
Voor de aanbetaling ontvangt de opdrachtgever een factuur van de gebruiker evenals bij ontvangst interieur-plan, ontwerp, lichtplan of adviesrapport. De tarieven op de offerte zijn excl. kilometer vergoeding retour á €0,49 per km retour en eventuele parkeerkosten op locatie. Plus eventuele andere in de offerte vermelde kosten welke niet zijn inbegrepen.

Kostenraming (project voorstel) betalingscondities:
-Betaling condities: Bij akkoord kostenraming geldt voor de opdrachtgever een project aanbetaling van 40% over het raming posten SBZ diensten en inrichting/styling (producten) waarbij het product deel in een depot wordt geplaatst zodat de gebruiker voor de opdrachtgever de producten kan gaan aankopen. Hiervoor ontvangt de opdrachtgever een factuur na akkoord kostenraming op het door de opdrachtgever aangeven moment volgens planning. De factuur dienst de pachtgever binnen 7 dagen aan de gebruiker te voldoen.
-Op de helft van het project (tussen startdatum en verwachte maand van afronding) ontvangt de opdrachtgever van de gebruiker een tussentijds factuur ten hoogte van 50% van het dan nog openstaand totaal bedrag incl. eventuele parkeer- en kilometerkosten en meerwerk.
-Het dan nog volledig openstaand bedrag zal 8 dagen voor geplande dag van af-styling aan de opdrachtgever worden gefactureerd en dient uiterlijk 2 dagen voor geplande dag van af-styling door de opdrachtgever te zijn voldaan aan de gebruiker incl. eventuele parkeer- en kilometerkosten tot dan gemaakt.
-De opdrachtgever ontvangt indien en nog kosten open staan een aanvullend factuur na project afronding voor overige kosten, meerwerk, aanvullende kosten, nog openstaande parkeer- en kilometerkosten en eventuele kosten van derden. Deze kosten zullen na afronding project volledig worden gefactureerd en dienen per ommegaande door de opdrachtgever aan de gebruiker voldaan te worden.
-Voor aanvullend benodigde uren en meerwerk rekent de gebruiker aan de opdrachtgever door €98,- excl. 21% btw per uur met een minimum van €98,- excl. 21% btw.
-Tarieven op de kostenraming en offerte zijn altijd exclusief parkeerkosten gemaakte door de gebruiker op locatie, reis- en mogelijke verblijfskosten, kilometervergoeding retour van de gebruiker.
-Kilometervergoeding betreft €0,49 per km vanaf adres Knobbelzwaan 113, 1422 WK te Uithoorn voor afstanden gereden door de gebruiker ten behoeve van de opdracht.
-Voor reistijden langer dan 40 minuten welke gereden worden door de gebruiker voor opdracht van de opdrachtgever zal tevens een reistijdvergoeding in rekening worden gebracht ten hoogte van €49,00,- excl. 21% btw per enkele reis per uur.

Leveringskosten meubelair is niet inbegrepen.
-Kosten voor eventuele vergunningen niet inbegrepen.
-Reistijd vergoeding, verblijfskosten en reiskosten gemaakt door de gebruiker alsmede derden niet inbegrepen.
-Parkeerkosten gemaakt door de gebruiker alsmede derden niet inbegrepen.

Vergoeding kosten gebruiker verzorging- en benodigde catering niet inbegrepen.
-Gemaakte vervoerskosten, verzorging- en accommodatie kosten bedoelt voor zakenreis ten behoeve van product oriëntatie/ inkoop en zakelijke overnachting(en) t.b.v. uitvoering van het project door de gebruiker op of nabij de locatie niet inbegrepen.

Artikel 9
Eigendomsvoorbehoud
1.
Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede inbegrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, sfeercollages/ moodboards enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. De gebruiker behoudt zich ten allen tijde het recht om beelden gemaakt van ontwerpen en fotomateriaal ten behoeve van opdracht en portfolio te delen in diens portfolio, online media, voor marketing doeleinden en drukwerk.
2.
Alle door de gebruiker gemaakte ontwerpen en beelden ten behoeve van het portfolio, drukwerk en online en offline media zoals vermeld in artikel 22 blijven ten allen tijde eigendom van de gebruiker. Beelden gemaakt door de gebruiker zijn auteursrechtelijk beschermt.
Opdrachtgevers mogen ontvangen beelden niet zelf vermenigvuldigen en/of aanpassen in bron, naam, resolutie, vorm en afmeting, ook niet als deze beelden tegen vergoeding zijn ontvangen.
3.
De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken (ontwerpen, schetsen, tekeningen, sfeercollages/ moodboards, foto’s en beelden) te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
5.
Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
6.
Alle door de gebruiker gemaakte ontwerpen, tussentijdse en eindresultaat beelden ten behoeve van het portfolio, marketing doeleinden, drukwerk en online en offline media zijn auteursrechtelijk beschermt en mogen door de opdrachtgever niet voor privé of zakelijke doeleinden worden gebruikt zonder dat er schriftelijk toestemming is, er een schriftelijke bronvermelding zal worden gedaan bij ieder beeld, evenals dat het medium waarvoor de beelden worden gebruikt kenbaar zal worden gemaakt aan de gebruiker.
7.
Alle door de gebruiker gemaakte gemaakte ontwerpen en tussentijdse en eindresultaat beelden ten behoeve van het portfolio, marketing doeleinden, drukwerk, online en offline media zijn auteursrechtelijk beschermt en mogen door de opdrachtgever nooit voor privé of commerciële doeleinden worden gebruikt, worden aangepast, vermenigvuldigd en/ of worden doorverkocht.

Artikel 10
Incassokosten
1.
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2.
Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11
Onderzoek en klachten
1.
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten en waar mogelijk met bijgevoegd beeldmateriaal van de schade doormiddel van foto’s genomen van dichtbij en ver af zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
2.
Indien een klacht juridisch gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 15.
4.
Indien de alsnog te verrichten werkzaamheden kosten meebrengen voor de gebruiker, mogen deze alsnog ook na afronding van project, bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
5.
Indien de klacht van de opdrachtgever ongegrond blijkt, zijn alle gemaakte uren en kosten door de gebruiker en betrokken derden voor rekening van de opdrachtgever.
6.
Indien een klacht naar het oordeel van SBZ Interieur Design gegrond is, deels of geheel, zal de gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen waarbij de pas op dat moment kenbaar gemaakte extra wensen, verwachtingen en eisen van de opdrachtgever als meerwerk worden beschouwd.
7.
Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal SBZ Interieur Design in het uiterste geval kunnen besluiten tot het aanpassen van de factuur tot een lager bedrag met een maximum van 5% op het bedrag excl. geldende btw op het desbetreffende onderdeel dat aantoonbaar en gegrond verklaard tot ontevredenheid heeft geleid. Een korting zal hierbij nooit worden toegepast op door de gebruiker aanvullend gemaakte kosten als meerwerk, overhead, reis- en verblijfskosten.
8.
Bij zowel gegronde als ongegronde klachten behoud de gebruiker, SBZ Interieur Design, te allen tijde het recht juridisch advies in te winnen waarbij in geval van een blijvend geschil de klacht casus zal worden overgedragen aan een juridisch specialist.

Artikel 12
Opzegging
1.
Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2.
Indien de overeenkomst vooraf of tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die nadrukkelijk aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties en annuleringskosten (artikel 13) voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en reeds aangekochte producten en materialen.
3.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever ten alle tijde in rekening gebracht.
5.
Annulering of ontbindingen door der opdrachtgever van de overeenkomst van de opdracht ongeacht of deze op korte termijn of in de toekomst zal plaatsvinden altijd volgens de annuleringsvoorwaarden.

Artikel 13
Annuleringsvoorwaarden; verplaatsen van afspraken, opschorting, annulering en ontbinding van opdrachten.
1.
Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig nakomt.
– Wanneer de opdrachtgever de betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijn niet nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
– In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid aantoonbaar uitblijft of aantoonbaar onvoldoende is.
– De opdrachtgever na tot stand komen van de overeenkomst wensen en verwachtingen kenbaar maakt welke niet passen bij de visie, werkwijze, reatieve en capaciteit mogelijkheden van de gebruiker waardoor kans op een succesvolle afronding van opdracht door de gebruiker in het gedrang komt.
– Wanneer de opdrachtgever onvoldoende en gebrekkige informatie intake geeft aan de gebruiker waardoor kans op een succesvolle afronding van opdracht door de gebruiker in het gedrang komt.
– Indien de opdrachtgever van de gebruiker een andere werkwijze verlangt dan voorafgaand aan de overeenkomst overeengekomen.

– Indien de opdrachtgever van de gebruiker een andere invulling van uitvoering verlangt dan voorafgaand aan de overeenkomst overeengekomen in het interieur-plan, interieurontwerp dan wel lichtplan.
– Indien de opdrachtgever van de gebruiker verlangt binnen een lager budget dan over overeengekomen middels kostenraming of offerte de opdracht uit te voeren.
– Wanneer de gebruiker ongepaste uitlatingen en gedragingen fysiek, schriftelijk als in gedrag bespeurt bij de opdrachtgever welke niet passen bij fatsoenlijke en gepaste omgangsrichtlijnen.
– Indien de opdrachtgever de opdracht wil verplaatsen naar een voor de gebruiker onhaalbaar tijdbestek of toekomstige datum.
– Indien de opdrachtgever een onhaalbare deadline aan de gebruiker stelt voor voltooing van de opdracht na tot standkoning van overeenkomst.
– Indien er reden is aan te nemen dat de gebruiker de opdracht niet met succes binnen de gestelde termijn zal kunnen voltooien door overmacht en privé omstandigheden.
2.
Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden door de gebruiker zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.
Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen evenals annuleringskosten en aanvullende kosten.

5.
Indien een reeds gemaakte overeenkomst wordt geannuleerd door de opdrachtgever, is de opdrachtgever aan de gebruiker de volgende annuleringskosten verschuldigd:

5.a
Voor mondelinge adviesgesprekken domotica advies, lichtadvies, meerwerk advies en/of interieuradvies afspraken dan wel losse eenmalige consult afspraken heeft de opdrachtgever het recht heeft om van het moment van offerte akkoord tot maximaal 90 dagen voor aanvang van de afspraak/opdracht met de gebruiker deze kosteloos en met redelijke opgaaf van reden ongedaan te maken.
5.b
Voor interieurontwerpen, interieur plannen, technische plannen, domotica plannen, lichtplannen, styling opdrachten en projecten geldt dat deze tot 181 dagen voor eerste afspraak ongedaan gemaakt kunnen worden waarbij ten minste 20% van de totale opdracht waarde als annuleringskosten in rekening zullen worden gebracht bij de opdrachtgever of indien de aanbetaling al is voldaan . Voor alle opdracht vormen geldt aan aanvulling hierop dat bij annuleren 100% kosten van de door de gebruiker reeds gemaakt aanvullende kosten voor planning en bezettingsverlies, aanschaf producten, gemaakte uren, diensten, voorbereidende werkzaamheden, leveranciers en kosten gemaakt zoals omschreven in artikel 23 in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Bij annulering zal de gebruiker altijd aan de opdrachtgever een reden voor opschorting vragen.
5.b
Bij annulering van de afspraak vanaf 180 dagen en tot 30 dagen voor aanvang van het domotica advies, lichtadvies, meerwerk advies en/of interieuradvies, ontwerp, technisch plan, interieur-plan, meerwerk advies, styling opdrachten en/of eerste project gesprek dan wel voor reeds qua voorbereiding gestarte opdrachten, geldt een vergoeding van 40% van van de totale opdracht waarde qua door de gebruiker opgestelde offerte/ kostenindictie voor haar diensten. Voor alle opdrachten vormen geldt als aanvulling hierop dat bij annuleren 100% kosten van de door de gebruiker reeds gemaakt aanvullende kosten voor planning en bezettingsverlies, aanschaf producten, gemaakte uren, diensten, voorbereidende werkzaamheden, leveranciers en kosten gemaakt zoals omschreven in artikel 23 in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Bij annulering zal de gebruiker altijd aan de opdrachtgever een reden voor opschorting vragen. Annuleringen mogen alleen schriftelijk door de opdrachtgever aan de gebruiker kenbaar worden gemaakt.
Indien de opdrachtgever besluit na reeds laten verplaatsen deze alsnog te annuleren om wat voor reden dan ook. Ziet de gebruiker dit als opschorting van de opdracht. Hiervoor geldt in deze situatie altijd 100% annuleringskosten van de opdracht waarbij de totaalwaarde van de opdracht volgens offerte / kostenraming evenals reeds besproken meerwerk, gemaakte kosten en gereserveerde tijd en t.b.v. de opdracht aangeschafte diensten/ producten volledig dienen te worden vergoed aan de gebruiker binnen 7 dagen na annulering.
5.c
Bij annulering vanaf 30 dagen en tot 15 dagen voor aanvang van het domotica advies/ plan, lichtadvies/ plan, meerwerk advies en/of interieuradvies, interieur-plan, technisch plan, ontwerp, styling opdrachten en/of eerste project gesprek dan wel voor reeds qua voorbereiding gestarte opdrachten, geldt een vergoeding 80% van de totale opdracht waarde qua door de gebruiker opgestelde kostenindictie voor haar diensten op de offerte dan wel kostenraming. Voor alle opdracht vormen geldt als aanvulling hierop dat bij annuleren 100% kosten van de door de gebruiker reeds gemaakt aanvullende kosten voor planning en bezettingsverlies, aanschaf producten, gemaakte uren, diensten, voorbereidende werkzaamheden, leveranciers en kosten gemaakt zoals omschreven in artikel 23 in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Bij annulering zal de gebruiker altijd aan de opdrachtgever een aantoonbare en naar alle redelijkheid goede reden voor opschorting vragen.
Indien de opdrachtgever besluit na reeds laten verplaatsen van de opdracht deze alsnog te annuleren om wat voor reden dan ook. Ziet de gebruiker dit als opschorting van de opdracht. Hiervoor geldt in deze situatie altijd 100% annuleringskosten voor de opdrachtgever waarbij de totaalwaarde van de opdracht volgens offerte / kostenraming evenals reeds besproken meerwerk, gemaakte kosten en gereserveerde tijd en t.b.v. de opdracht aangeschafte diensten/ producten volledig dienen te worden vergoed aan de gebruiker binnen 7 dagen na annulering.
5.d
Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van het domotica advies/ plan, lichtadvies/ plan, meerwerk advies en/of interieuradvies, ontwerp, interieur-plan, styling opdrachten en/of project gesprek dan wel voor reeds qua voorbereiding gestarte opdrachten, lopende opdrachten en projecten zijn de annuleringskosten 100% van de totale opdracht waarde qua door de gebruiker opgestelde kostenindictie voor haar diensten op de offerte dan wel kostenraming. Voor alle opdrachten vormen geldt aan aanvulling hierop dat bij annuleren 100% kosten van de door de gebruiker reeds gemaakt aanvullende kosten voor planning en bezettingsverlies, aanschaf producten, gemaakte uren, diensten, voorbereidende werkzaamheden, leveranciers en kosten gemaakt zoals omschreven in artikel 23 in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Bij annulering zal de gebruiker altijd aan de opdrachtgever een aantoonbare en naar alle redelijkheid goede reden voor opschorting vragen.
Indien de opdrachtgever besluit na reeds laten verplaatsen van de opdracht deze alsnog te annuleren om wat voor reden dan ook. Ziet de gebruiker dit als opschorting van de opdracht. Hiervoor geldt in deze situatie altijd 100% annuleringskosten voor de opdrachtgever waarbij de totaalwaarde van de opdracht volgens offerte / kostenraming evenals reeds besproken meerwerk, gemaakte kosten en gereserveerde tijd en t.b.v. de opdracht aangeschafte diensten/ producten volledig dienen te worden vergoed aan de gebruiker binnen 7 dagen na annulering.
5.e
Indien de opdrachtgever de afspraak wenst te verplaatsen dan kan dit naar alle redelijkheid tot 60 dagen voor aanvang opdracht (m.u.v. van reeds verplaatste opdrachten) kosteloos naar een toekomstige datum passend binnen de agenda van de gebruiker waar naar de nieuwe afspraak binnen 6 maanden na reeds besproken datum zal plaatsvinden. Indien de opdrachtgever diens agenda niet aanpast aan die van de gebruiker door onwil, nalatigheid of on-flexbiliteit om een nieuwe afspraak spoedig tot stand te laten komen, behoudt de gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden en annuleringskosten in rekening te brengen volgens artikel 13 bij de opdrachtgever.
5.f.
Indien mogelijk zal als elkaar fysiek treffen onmogelijk blijkt voor de desbetreffende opdracht de gebruiker de opdrachtgever de kans bieden de afspraak te laten doorgaan via telefoon, chat, video conference dan wel overige telefonische of online alternatieven.
De nieuwe afspraak dient bij wijziging van afspraak datum door de opdrachtgever direct tussen gebruiker en opdrachtgever schriftelijk overeen te worden gekomen.
5.g.
Verplaatsen van opdrachten binnen 60 dagen voor aanvang door de opdrachtgever mag door de gebruiker worden beschouwt als opschorting van de overeenkomst. Hiervoor heeft de gebruiker het recht om bij de opdrachtgever de annuleringskosten voor opschorting in rekening te brengen bij de volgens artikel 13.
Indien de opdrachtgever besluit na reeds laten verplaatsen van de opdracht deze alsnog te annuleren om wat voor reden dan ook. Ziet de gebruiker dit als opschorting van de opdracht. Hiervoor geldt in deze situatie altijd 100% annuleringskosten voor de opdrachtgever waarbij de totaalwaarde van de opdracht volgens offerte / kostenraming evenals reeds besproken meerwerk, gemaakte kosten en gereserveerde tijd en t.b.v. de opdracht aangeschafte diensten/ producten volledig dienen te worden vergoed aan de gebruiker binnen 7 dagen na annulering.
5.h.
De gebruiker behoudt zich het recht om de gemaakte afspraak met de opdrachtgever naar alle redelijkheid te verplaatsen of te annuleren indien door in zijn of haar privésfeer dan wel werkplanning zich fysiek, metaal of bij spoed situaties die zich bij de gebruiker voordoen die het naar juiste maatstaven voltooien van de opdracht voor de gebruiker op de afgesproken datum kunnen belemmeren, benadelen of onmogelijk maken. Eveneens geldt dit voor overmacht door pandemie, extreem weer/ weersinfarct, ziekte, ernstige ziekte- of overlijden van 1ste en 2de lijns familie, verkeer- en transport problemen slechte bereikbaarheid van de locatie waardoor de afgesproken dag en/of tijd naar alle redelijkheid niet haalbaar is voor de gebruiker. De gebruiker zal naar alle redelijke zorgen dat er binnen 6 maanden een nieuwe afspraak-datum volgt in overleg met de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever diens agenda niet aanpast aan die van de gebruiker door onwil, nalatigheid of on-flexbiliteit om een nieuwe afspraak spoedig tot stand te laten komen, behoudt de gebruiker dit het recht de overeenkomst te ontbinden en annuleringskosten in reling te brengen volgens artikel 13 bij de opdrachtgever.
De nieuwe afspraak dient bij wijziging van afspraak datum door de opdrachtgever direct tussen gebruiker en opdrachtgever schriftelijk overeen te worden gekomen. Indien mogelijk zal als elkaar fysiek treffen niet mogelijk is om wat voor reden dan ook voor de desbetreffende opdracht de gebruiker de opdrachtgever de kans bieden de afspraak te laten doorgaan via video conference dan wel overige online alternatieven binnen de hiervoor gestelde termijn.
5.i.
Verplaatsen van afspraken tussen opdrachtgever en gebruiker bij lopende interieur projecten (projecten waarbij de gebruiker de volledige project begeleiding en inrichting/styling verzorgt) gaat naar alle redelijkheid en in goed overleg tussen gebruiker en opdrachtgever indien de planning dit toelaat. Indien een tussentijdse afspraken niet plaats kunnen vinden door overmacht, dienen zowel opdrachtgever als gebruiker elkaar tenminste 24 uur voor aanvang van de afspraak op de hoogte te stellen zodat de planning kan worden bijgesteld.
Indien mogelijk zal als elkaar fysiek treffen niet mogelijk is om wat voor reden dan ook voor de desbetreffende opdracht de gebruiker de opdrachtgever de kans bieden de afspraak te laten doorgaan via video conference dan wel overige online alternatieven binnen de hiervoor gestelde termijn door de gebruiker.
5.j.
Gemaakte kosten door de gebruiker en derden die voort komen uit verplaatsen, opschorten of annulering van overeenkomst of afspraken door de opdrachtgever zijn ten aller tijden 100% voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt ook als de gebruiker zich genoodzaakt voelt om de opdracht te annuleren volgens artikel 13.

Annulering van online activiteiten m.b.t. de woonblog van de gebruiker, StijlvolStyling.com:

5.k.
Voor online marketing activiteiten op woonblog StijlvolStyling.com, de blog van de gebruiker, te heten advertenties, advertorials, gesponsorde blogs, SEO blogs, fotografie en styling blogs/ vlogs, online marketing activiteiten en campagne ondersteunende opdrachten geldt voor de opdrachtgever na annulering van een toegezegde opdracht tot 7 dagen voor schrijven van het concept (blog) 40% van de totale advertentie bedrag als schadevergoeding plus reeds gemaakte aanvullende kosten.
5.l.
Voor online marketing activiteiten op woonblog StijlvolStyling.com, de blog van de gebruiker, te heten advertenties, advertorials, gesponsorde blogs, SEO blogs, fotografie en styling blogs/ vlogs, online marketing activiteiten en campagne ondersteunende opdrachten. Geldt voor de opdrachtgever na annulering van een toegezegde opdracht tijdens of nadat het concept van de blog vlog is gecreëerd/ geschreven door de gebruiker, dan wel online is gepubliceerd; 100% annuleringskosten van de totale advertentie bedrag als schadevergoeding plus reeds gemaakte aanvullende kosten.
5.m.
Aan in het verleden gemaakte prijsafspraken tussen gebruiker en opdrachtgever voor eerder kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleent.

Artikel 14
Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1.
Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2.
Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15
Aansprakelijkheid
1.
Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.
Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de kosten van de geleverde diens(ten) qua in rekening gebrachte werkuren, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4.
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade, schade door opschorting opdracht, bezettingsverlies, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste inkomsten en schade door bedrijfsstagnatie.
5.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan aantoonbare opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 16
Risico-overgang
1.
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17
Overmacht
1.
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3.
Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.
Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18
Monsters en modellen
1.
Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als indicatie en/of aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen. Materiaal, vorm en kleurafwijkingen kunnen echter naar alle redelijkheid altijd voorkomen.
2.
Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.
3.
3D impressies betreffen een zo goed mogelijke indicatie van de beoogde uitstraling nieuwe interieur en kan hierdoor slechts als indicatie en ter inspiratie worden gebruikt.
4.
Omschreven en getoonde maatvoeringen in ontwerpen en aanverwante zaken zijn altijd indicatief – de gebruiker doet echter haar best bij benadering een waar mogelijk zo goed mogelijke schaaltekening te maken mits de door de opdrachtgever aangeleverde maatvoeringen volledig en kloppend zijn en aangeleverd volgens officiële recente bouwtekeningen.
5.
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste maatvoeringen middels bouwtekeningen en technische tekeningen waarbij de opdrachtgever zelf voorafgaand aan de start opdracht de maatvoeringen na dient te gaan op juistheid en volledigheid.
Indien de opdrachtgever besluit zelf gemaakte tekeningen aan te leveren welke niet volledig, nog op schaal getekend zijn dan kan de gebruiker geen ontwerp op schaal maken en is het volledig advies en ontwerp slechts indicatief.
6.
Druk- en zetfouten in ontwerpen en tekeningen gemaakt door de gebruiker dienen altijd te worden voorbehouden.

Artikel 19
Geschillen
1.
De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich aantoonbaar tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20
Toepasselijk recht
1.
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
2.
Om de juiste versie vast te stellen dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het kennis nemen van de algemene- en leveringsvoorwaarden voordat de opdracht tot stand komt c.q. de overvrachtovereenkomst zal worden ondertekend door de opdrachtgever.
In de online omgeving van de algemene – leveringsvoorwaarden van de gebruiker krijgt de opdrachtgever de kans op de voorwaarden te emailen en/of uit te printen voor eigen administratie zodat de versie bij geschillen kan worden vastgesteld.
3.
Op de kostenraming en/of offerte zal de gebruiker de opdrachtgever in de gelegenheid stellen kennis de nemen van de algemene- en leveringsvoorwaarden middels de bijgevoegde link in het document of in de online omgeving.
4.
Indien de opdrachtgever het niet eens is met de strekking van één of meer artikelen in de algemene en leveringsvoorwaarden van de gebruiker. Dient de opdrachtgever schriftelijk bezwaar te maken voordat de opdracht tot stand komt c.q. offerte en/of kostenraming zal worden ondertekenend ter opdrachtverstrekking.

Artikel 21
Huur en verhuur van meubels en accessoires
1.
De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van de gebruiker voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
2.
De nutsvoorzieningen, te weten gas, water, elektra, licht, verwarming en internet gebruik zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning, ruimte of bedrijfspand aanwezig te zijn en door de gebruiker gebruikt kunnen worden.
3.
Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 22
Beeldmateriaal en portfolio
1.
De gebruiker (SBZ Interieur Design & Stijlvol Styling) behoud zich het recht om tijdens ontwerpfase en de uitvoering van opdrachten beeldmateriaal te maken te heten video en foto materiaal van de projectontwikkeling, voortgang en voor- en eindresultaat ontwerp en project realisatie/ styling. Beeldmateriaal is expliciet bedoelt ten behoeve van haar bedrijfsvoering zoals haar websites en die van haar partners, aanverwante zaken maar vooral ten opbouw van portfolio van de gebruiker. Beelden betreffen overzicht beelden van het ontwerp, omgeving, ruimtes, detail beelden van ruimtes, ‘werk in uitvoering’ beelden van de gebruiker, beelden van bedrijfsvoortgang en beelden van verzekeringstechnische zaken en aard.
2.
De gebruiker waarborgt ten allen tijde de privacy van de opdrachtgever door geen beeldmateriaal met daarop persoonlijk gerelateerde beelden gebruiken, dit betreft; Persoonlijke portretten/ familiefoto’s waarop de opdrachtgever zelf dan wel zijn of haar familie duidelijk herkenbaar in beeld komt (mits anders overeengekomen).
3.
De gebruiker waarborgt ten allen tijde de privacy van de opdrachtgever door geen privé gegevens zoals naam en exacte adres(sen) te schriftelijk te vermelden bij haar beelden (mits anders overeengekomen).
4.
De gebruiker vraagt toestemming aan de opdrachtgever indien beeldmateriaal gemaakt op het kantooradres/ woonadres van de opdrachtgever (na toestemming) zal worden gebruikt voor zogeheten complete binnenkijk reportages op haar websites en die van derden, voor drukwerk, marketing en media uitingen. Ook hier waarborgt de gebruiker ten allen tijde de privacy van de opdrachtgever door geen privé gegevens zoals naam en exacte adresgegevens en beelden met daarop persoonlijke portretten/ familiefoto’s te publiceren (mits anders overeengekomen).
5.
Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen het vervaardigen van beeldmateriaal ten behoeve van in ieder geval het portfolio van de gebruiker zowel op de websites van de gebruiker als die van haar partners. Dient de opdrachtgever dit schriftelijk aan te geven nog voordat dat het de ontwerpopdracht, project / de opdracht op het kantoor en/of woonadres van de opdrachtgever zal worden uitgevoerd. Indien de opdrachtgever expliciet bezwaar maakt tegen het maken van beeldmateriaal dan zal de gebruiker zal deze keuze respecteren en geen beeldmateriaal maken van de voortgang en resultaten op het adres van de opdrachtgever. Met uitzondering van beelden van het ontwerp, bewijs van realisatie/uitvoering, architecten- en auteursrecht, bedrijfsvoortgang en beelden van verzekeringstechnische zaken en aard.
6.
Alle door de gebruiker gemaakte beelden ten behoeve van het ontwerp en portfolio zoals vermeld in artikel 22 blijven ten allen tijde eigendom van de gebruiker. Beelden gemaakt door de gebruiker zijn auteursrechtelijk beschermt. Opdrachtgevers mogen op verzoek ontvangen beelden niet zelf vermenigvuldigen en/of aanpassen in bron, naam, resolutie, vorm en afmeting, ook niet als deze beelden tegen vergoeding zijn ontvangen.
7.
Op door de beelden gemaakt door de gebruiker van haar eigen werk qua realisatie, inrichting en styling alsmede moodboards, interieur plannen, adviesrapporten, lichtplan, interieurontwerp- en indeling plattegronden rust een architecten auteursrecht. De opdrachtgever en derden dienen hier ten aller tijden rekening mee te houden en mag nooit zonder toestemming beelden of werk van de gebruiker gebruiken voor eigen doeleinden. Indien de opdrachtgever dit wenst kunnen naar redelijkheid beelden ter beschikking worden gesteld in bruikleen voor privé doeleinden mits de opdrachtgever de door de gebruiker opgeven regels voor gebruik ten allen tijde handhaaft. De opdrachtgever mag de ontwerpen, visualisaties, moodboards en beelden niet voor commerciële doeleinden gebruiken en dient kenbaar te maken waar de beelden offline/online terug te vinden zijn om onrechtmatig gebruik te voorkomen. De opdrachtgever mag de ontwerpen, visualisaties, moodboards en beelden gemaakt door de gebruiker niet online verspreiden voor persoonlijk gebruik evenals commercieel gebruik zonder nadrukkelijke toestemming van de gebruiker.
8.
De gebruiker behoudt zich het recht te allen tijde beschikbaar gesteld beeldmateriaal alsnog door de opdrachtgever direct te laten verwijderen indien de door de gebruiker opgeven regels voor gebruik (bruikleen) niet juist worden handhaaft.
9.
De gebruiker behoudt zich het recht om naast in haar eigen portfolio op haar eigen offline en online kanalen eveneens advies, ontwerpen en project beelden te plaatsen t.b.v. portfolio en marketing doeleinden op een externe online portfolio website, drukwerk of via social media uitingen van partner kanalen. Partner kanalen, externe websites en sociale media welke actueel door de gebruiker worden gebruikt haar voor uitingen zijn terug te vinden in de privacy verklaring van de gebruiker.

Artikel 23
Kostenraming (project overeenkomst) en offerte

1.
Alle genoemde bedragen zijn gebaseerd op een raming (schatting minimale kosten). Raming uren SBZ Interieur Design en inkoop budget betreft een starttarief gebaseerd op een minimum van uren inzet en benodigd budget voor de opdracht, de uren inzet en geraamde budget post kan tussentijds worden bijgesteld wanneer door de klant gevraagde wijzigingen/ extra’s / bijstellen van wensen/ kwaliteitseisen/ prijsverhogingen meer uren inzet en/of budget vereist is. Eventuele meer- en minderwerk m.b.t. inkoop producten worden tussentijds (indien mogelijk) dan wel na volledige afronding van de volledige opdracht verrekend. Project werkwijze, uren- en budget inschatting gemaakt op basis van het gepresenteerde interieur-plan.
– Het akkoord gegeven budget kan na aanvang van het project en onderteken kostenraming niet meer worden bijgesteld. Indien blijkt dat de opdrachtgever de financiële middelen niet op orde heeft. Kan het project worden opgeschort door de gebruiker, de hieruit voortvloeiende kosten zijn volledig voor de opdrachtgever.
2.
Extra werkuren gemaakt door de gebruiker worden na alle redelijkheid op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Kosten gemaakt door de gebruiker worden op basis van nacalculatie op de (eind)factuur in rekening gebracht
3.
Alle genoemde bedragen op de kostenraming zijn onderhevig onder prijswijzigingen en gebaseerd op consumenten prijzen inclusief 21% BTW. SBZ Interieur Design behoudt zich tevens het recht op tweejaarlijks een uurtarief indexactie door te voeren aan de hand van inflatiecorrectie en economische omstandigheden.
4.
-Kosten voor verhuizing en de huur kosten voor benodigd materieel niet inbegrepen in de kostenraming.
-Kosten voor het aanpassen van de huidige elektrische installatie(s) niet inbegrepen.
-Kosten voor bouwkundige wijzigingen niet inbegrepen.
-Levering en kosten van de benodigde lichtbronnen niet inbegrepen in offerte en kostenraming.
-Kosten voor afvoer van eventueel afval/ grof vuil niet inbegrepen. Deze hiervoor eerder genoemde kosten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
5.
Indien nodig dient de opdrachtgever zelf tijdig zorg te dragen voor grofvuil/ ruime afval containers en een eventueel benodigde verhuislift incl. vergunning etc. De kosten hiervan zijn niet opgenomen in de kostenraming en komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.
Project uitvoering en de hierop gebaseerde werkwijze is volledig gebaseerd op de uitvoering van het interieur-plan, interieurontwerp en lichtplan zoals aan de opdrachtgever na project presentatie verschaft. Hier zal de gebruiker in de uitvoering niet van afwijken met uitzondering van onvoorzien materiaaltekort/ transport en leveringsproblemen. Daarnaast behoudt de gebruiker het recht producten aan te passen als:
– Een product niet meer verkrijgbaar is
-De gebruiker van mening is dat er een beter product beschikbaar is binnen het ontwerp en gestelde kostenraming
-Er tijdens de project uitvoering om comfort redenen een enkele andere product keuze dient te worden gemaakt,
omdat het meubel niet voldoet aan de gestelde lig of zit comfort eisen van de opdrachtgever. Hierbij in achtnemend dat het het product in een verkrijgbare budget en kwaliteitsklasse valt als de eerste door de gebruiker geselecteerde keuze.
– Wensen aangaande product aanpassingen in het ontwerp dienen voorafgaand bij project aanvang kenbaar te worden gemaakt door de opdrachtgever.
In goede overeenstemming tussen de gebruiker en opdrachtgever zal en worden bekeken of het ontwerp hierop kan worden aangepast. Waarbij zowel de product aanpassing alsmede hiervoor benodigde stijl- en ontwerp aanpassingen meerwerkuren aan aanvullende kosten betreffen.
7. Aan de kostenraming van de gebruiker kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent.
8.
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste maatvoeringen middels bouwtekeningen en technische tekeningen waarbij de opdrachtgever zelf voorafgaand aan de start opdracht de maatvoeringen na dient te gaan op juistheid en volledigheid.
Indien de opdrachtgever besluit zelf gemaakte tekeningen idem aan te leveren welke niet volledig, nog op schaal getekend zijn dan kan de gebruiker geen ontwerp op schaal maken en is het volledig advies en ontwerp slechts indicatief en ter inspiratie.
9.
De opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor het volledig benoemen, omschrijven en aanleveren van de juiste informatie zoals wensen, verwachtingen, naw gegevens, gevraagd beeldmateriaal, officiële bouwtekeningen inclusief maatvoeringen, persoonlijke voorkeuren en informatie ten behoeve van uitvoer van de opdracht door de gebruiker. Hiervoor zal de opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld tijdens een online intake waarbij schriftelijk de woonvraag en aanvullend gevraagde informatie zal worden vastgelegd en eventuele aanvullende zaken en wensen.
10.
Wanneer voor- tijdens en/of bij afronding van de opdracht blijkt dat de informatie door de opdrachtgever niet of onvolledig is verstrekt waardoor de opdracht niet juist- of onvolledig naar wens van de opdrachtgever kan worden uitgevoerd of afgrond, behoudt de gebruiker het recht de opdracht per direct te beëindigen. Hieruit voortvloeiende kosten zijn direct opeisbaar ten hoogte van tenminste de opdracht-waarde, additionele kosten zoals vermeld in de offerte voorwaarden en bezettingsverlies. van gebruiker.
11.
Communicatie tussen gebruiker en opdrachtgever zal altijd plaatsvinden in de Nederlandse taal om spraakverwarring en onvolkomenheden te voorkomen.
12.
Binnen de opdracht zijn alleen de ruimtes inbegrepen welke nadrukkelijk benoemd zijn op de offerte.
13.
Ontwerpen, interieur-plannen, tekeningen, beschikbaar gestelde moodboards en aanvullende beeld zaken blijven ten aller tijden eigendom van de gebruiker SBZ Interieur Design en mogen niet vermenigvuldigd worden.
14.
Advies, stijl, ontwerp en/of functies/ elementen binnen de opdracht welke na presentatie dan wel na afronding opdracht dienen te worden aangepast betreffen altijd meerwerk op nacalculatie.
15.
Binnen de offerte is de uitvoering en verdere begeleiding na opdracht-afronding niet inbegrepen.
16.
Aan het verplaatsen en/of annuleren van opdrachten zijn altijd kosten verbonden zoals vermeld in onze algemene- en leveringsvoorwaarden.
17.
Een kostenraming (project overeenkomst) aanbod is altijd 30 dagen geldig tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.
18.
Tussentijdse opdracht en ontwerp aanpassingen, conceptfases en aanvullende ontwerp wensen na offerte akkoord zijn niet inbegrepen in de opdracht en betreffen altijd meerwerk.
19.
Kostenraming betalingscondities bij opdracht verstrekking:
-Betaling condities: Bij akkoord kostenraming geldt voor de opdrachtgever een project aanbetaling van 40% over het raming posten SBZ diensten en inrichting/styling (producten) waarbij het product deel in een depot wordt geplaatst zodat de gebruiker voor de opdrachtgever de producten kan gaan aankopen. Hiervoor ontvangt de opdrachtgever een factuur na akkoord kostenraming op het door de opdrachtgever aangeven moment volgens planning. De factuur dienst de pachtgever binnen 7 dagen aan de gebruiker te voldoen.
-Op de helft van het project (tussen startdatum en verwachte maand van afronding) ontvangt de opdrachtgever van de gebruiker een tussentijds factuur ten hoogte van 50% van het dan nog openstaand totaal bedrag incl. eventuele parkeer- en kilometerkosten en meerwerk.
-Het dan nog volledig openstaand bedrag zal 8 dagen voor geplande dag van af-styling aan de opdrachtgever worden gefactureerd en dient uiterlijk 2 dagen voor geplande dag van af-styling door de opdrachtgever te zijn voldaan aan de gebruiker incl. eventuele parkeer- en kilometerkosten tot dan gemaakt.
-De opdrachtgever ontvangt indien en nog kosten open staan een aanvullend factuur na project afronding voor overige kosten, meerwerk, aanvullende kosten, nog openstaande parkeer- en kilometerkosten en eventuele kosten van derden. Deze kosten zullen na afronding project volledig worden gefactureerd en dienen per ommegaande door de opdrachtgever aan de gebruiker voldaan te worden.
-Voor aanvullend benodigde uren en meerwerk rekent de gebruiker aan de opdrachtgever door €98,- excl. 21% btw per uur met een minimum van €98,- excl. 21% btw.
-Tarieven op de kostenraming en offerte zijn altijd exclusief parkeerkosten gemaakte door de gebruiker op locatie, reis- en mogelijke verblijfskosten, kilometervergoeding retour van de gebruiker.
-Kilometervergoeding betreft €0,49 per km vanaf adres Knobbelzwaan 113, 1422 WK te Uithoorn voor afstanden gereden door de gebruiker ten behoeve van de opdracht.
-Voor reistijden langer dan 40 minuten welke gereden worden door de gebruiker voor opdracht van de opdrachtgever zal tevens een reistijdvergoeding in rekening worden gebracht ten hoogte van €49,00,- excl. 21% btw per enkele reis per uur.

Leveringskosten meubelair is niet inbegrepen.
-Kosten voor eventuele vergunningen niet inbegrepen.
-Reistijd vergoeding, verblijfskosten en reiskosten gemaakt door de gebruiker alsmede derden niet inbegrepen.
-Parkeerkosten gemaakt door de gebruiker alsmede derden niet inbegrepen.

Vergoeding kosten gebruiker verzorging- en benodigde catering niet inbegrepen.
-Gemaakte vervoerskosten, verzorging- en accommodatie kosten bedoelt voor zakenreis ten behoeve van product oriëntatie/ inkoop en zakelijke overnachting(en) t.b.v. uitvoering van het project door de gebruiker op of nabij de locatie niet inbegrepen.

Artikel 24
Garantie
Producten gekocht via de gebruiker.
1.
Voor alle groen producten, apparatuur, vloeren en wanddecoratie, meubels en accessoires gekocht door de gebruiker in opdracht van de opdrachtgever geldt dat deze niet geruild dan wel terug gebracht naar de winkel/ desbetreffende leverancier kunnen worden.
M.u.v. producten waarvoor dit expliciet schriftelijk is overeengekomen.
2.
In geval van schade of gebreken geconstateerd binnen 48 uur na oplevering van project dient de gebruiker binnen 48 uur contact op te nemen met de gebruiker voor overleg.
In het geval van ontdekken van schade of gebreken dient de opdrachtgever binnen 48 uur schriftelijk contact op te nemen met de gebruiker zodat SBZ Interieur Design de eerst volgende werkdag contact op kan nemen met de desbetreffende distributeur / leverancier voor overleg.
3.
Op apparatuur, vloeren, wandbekleding, meubels, kunst, accessoires en verlichting ingekocht voor de opdrachtgever door de gebruiker zit een redelijkerwijs garantietermijn m.u.v. gebruikssporen, slijtage door gebruik, verkeerde behandeling van het product, weersomstandigheden en gebreken veroorzaakt door de opdrachtgever zelf evenals derden en (huis)dieren.
4.
Uitgesloten van iedere vorm van garantie zijn meubels en producten toegepast in natte ruimtes zowel binnen als buiten (tuin, terras, balkon, badkamer, toiletruimte, wasruimte, keuken e.d.) en ‘groen producten’ te heten planten, bloemen en alle logischerwijs bijbehorende producten als vazen, potten, potgrond, hydrokorrels, plant/bloem verzorging, (bind)materiaal en bijbehorende decoraties etc. De opdrachtgever is na oplevering zelf verantwoordelijk voor het blijvend controleren van mogelijke schadevorming door vocht, schimmels, vazen, bloempotten, planten en bloemen op het oppervlak waarop of waarbij deze zijn neergezet.
5.
Op groen producten*, potten/ vazen, apparatuur, vloeren en wanddecoratie, meubels, verlichting en accessoires ingekocht door de gebruiker voor de opdrachtgever zit geen geldt terug mogelijkheid. In geval van een redelijkerwijs garantietermijn m.u.v. gebruikssporen en gebreken veroorzaakt door de opdrachtgever, nemen wij contact op met de leverancier voor overleg over het garantietermijn en de mogelijkheden.
6.
Producten en diensten welke de opdrachtgever rechtstreeks overeengekomen is met derden of partners van de gebruiker, dienen door de opdrachtgever ook met deze partij rechtstreeks te worden afgehandeld als er na afronding project vragen zijn dan wel schade ontstaat waarvoor men aanspraak op expertise en/of garantie wilt maken.
7.
In het geval van een rechtstreekse betaling tussen opdrachtgever en leverancier, zal de opdrachtgever ook zelf de factuur afwikkelen en zelf verantwoordelijk zijn om bij een eventuele garantie claim rechtstreeks contact te zoeken met de desbetreffende leverancier zonder tussenkomst van de gebruiker.
8.
Voor kleinmeubelen, verlichting, lichtbronnen, textiel, kunst en woon-accessoires geldt een garantietermijn van maximaal 6 maanden.
9.
Voor grote meubels te heten kasten, banken, tafels, stoelen en bedden geldt een wettelijk garantie termijn van maximaal 2 jaar voor de opdrachtgever of zoals overeenkomen met de partij waarbij het product is ingekocht door de gebruiker voor de opdrachtgever.
10.
Indien de opdrachtgever aanspraak wil maken op de garantie dient deze redelijkerwijs aan te kunnen tonen dat een mankement niet is ontstaan door verkeerd gebruik e.d. gebruikssporen, slijtage door gebruik, verkeerde behandeling van het product, weersomstandigheden en gebreken veroorzaakt door de opdrachtgever zelf evenals derden en (huis)dieren.
11.
De gebruiker is niet verantwoordelijk voor het vervangen van producten die door derden tijdens werkzaamheden in de woning of het bedrijf zijn beschadigt, verkeerde behandeld, waaraan gebreken zijn veroorzaakt of producten die zijn ontvreemd.
Vanaf het moment van aflevering van de producten aan het woonadres of bedrijfsadres van de opdrachtgever is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de producten en de correcte behandeling hiervan, ook als deze nog ingepakt zijn.
12.
Indien een klacht of aanspraak op garantie ongegrond blijkt en de gebruiker hierdoor onnodig kosten heeft moeten maken, dan zijn de door de gebruiker gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.
13.
Inkoopfacturen, bonnen, facturen, bevestiging van opdracht, gegevens over betalingsverkeer en overeenkomsten tussen de gebruiker en derden zijn niet opeisbaar door of voor de opdrachtgever i.v.m. zakelijke geheimhoudingsplicht en privacywetgeving.

*Groen producten zijn planten, bloemen en alle logischerwijs bijbehorende producten als potgrond, hydrokorrels, plant/bloem verzorging, (bind)materiaal , potten, vazen en bijbehorende decoraties etc.

Artikel 25
In geval van pandemie situaties en algemene lokale, regionale en landelijke noodsituaties
1. Bij afspraken aan huis neemt zowel de gebruiker als de opdrachtgevers altijd de actuele KNMI, RIVM en overheid maatregelen in acht. Indien de opdrachtgever deze weigert behoudt de gebruiker zich het recht per direct de afspraak en opdracht te beëindigen en de volledige opdracht-waarde alsnog in rekening te brengen bij de opdrachtgever + meermerk en aanvullende kosten.
2. Bij een pandemie dient gebruiker verplicht uiterlijk 48 uur voor aanvang van opdracht/ afspraak aan de gebruiker te melden indien hij/zij of diens huisgenoten dan wel mensen met wie de opdrachtgever direct contact heeft gehad met een besmet persoon danwel mogelijk besmet zijn.
3. De gebruik is verplicht uiterlijk 48 uur voor opdracht/ afspraak aanvang te melden indien hij/zij dan wel diens huisgenoten één van de symptomen heeft zoals vermeld door het RIVM.
4. Bij verplaatsing- dan wel annulering/ opschorting van de opdracht door de opdrachtgever wegens een mogelijke besmetting dan wel een besmetting binnen het huishouden van de opdrachtgever
en directe contactpersonen zoals gesteld door de GGD zijn altijd de opgestelde voorwaarden uit artikel 12 en 13 uit deze algemene voorwaarden van toepassing voor verplaatsing, annulering en opschorting van opdracht door de opdrachtgever.
De gebruiker zal echter altijd eerst naar alle redelijkheid bekijken naar de mogelijkheid tot laten plaatsvinden van de afspraak via video conference om kans op overdracht van (mogelijke) besmetting uit te sluiten evenals annulering van de opdracht voorkomen.
5. Indien de gebruiker vermoed mogelijk besmet te zijn dan wel een besmetting binnen zijn of haar huishouden vermoed of heeft. Zal de gebruiker zich laten testen bij GGD uiterlijk 48 uur voor aanvang van de opdracht.
Bij een negatieve test uitslag kan de opdracht gewoon door gaan, tevens kan de gebruiker ervoor kiezen de afspraak via video conference laten plaatsvinden of dan wel de opdracht verplaatsen naar een later tijdstip waarbij het streven is deze binnen 3 maanden vanaf het moment van (mogelijke) besmetting naar alle redelijkheid alsnog te laten plaatsvinden.
6. Afspraken tussen de opdrachtgever en gebruiker tijdens lock-down periodes vinden bij grote voorkeur via video conference plaats. Dit uiteraard in goed overleg tussen opdrachtgever en gebruiker om zo kwaliteit van de samenwerking te waarborgen.

Print en/of email onze algemene- en leveringsvoorwaarden via menu> bestand/ archief > printen/ druk af of delen via email.