logo
Creatieve studio voor stijlvol en persoonlijk interieuradvies, interieurontwerp, interieurproject & styling. Bezoek ook eens Woonblog StijlvolStyling.com, boordevol wooninspiratie voor interieur en tuin door Susanne van SBZ Interieur Design.

info@sbzinterieurdesign.nl

Uithoorn

Algemene voorwaarden | Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN | LEVERINGSVOORWAARDEN 

Bedrijf (gebruiker):
SBZ Interieur Design | Stijlvol Styling
Groene kikker 36
1422 ZP Uithoorn, NL
info@sbzinterieur.nl
www.sbzinterieurdesign.nl

info@stijlvolstyling.com
www.stijlvolstyling.com

Privé adres, geen bezoekadres. 

Vertegenwoordigt door: Mw. S. Zum Vörde Sive Vörding – Bolkestein.

SBZ Interieur Design / Stijlvol Styling staat ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer: 60107146.

Artikel 1
Definities
1.
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden (SBZ Interieur Design, Stijlvol Styling).
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2
Algemeen
1.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3
Prijs, aanbiedingen en offertes
1.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.
De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld, de prijzen zijn exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, verzend- en administratiekosten, telefoonkosten, bezorgkosten en (ver)huurkosten tenzij anders aangegeven.
4.
In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door de gebruiker te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.
5.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
6.
Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
8.
Indien de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte evenals kostenraming zal deze automatisch worden omgezet in een overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever mits anders overeengekomen.

Artikel 4
Uitvoering van de overeenkomst
1.
Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
5.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.
Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5
Wijziging van de overeenkomst
1.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.
In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 6
Contractsduur; uitvoeringstermijn
1.
De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 7
Honorarium
1.
Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. t/m 11. van dit Artikel.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11. van dit Artikel.
2.
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
3.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4.
Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn inclusief de geldende BTW.
5.
Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6.
Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
7.
Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien gebruiker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
8.
Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9.
Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
10.
Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen vijf werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
In achtneming dat reeds gemaakte kosten hierbij alsnog in alle redelijkheid in rekening mogen worden gebracht bij de opdrachtgever.  

Artikel 8
Betaling
1.
De betaling van de geleverde diensten en de factuur dient binnen 7 dagen nadat de werkzaamheden/ diensten hebben plaatsgevonden op een door gebruiker aan te geven wijze te geschieden. De betaling dient per bankoverschrijving te worden gedaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de afgesproken dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4.
Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5.
Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2,5% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum. De betaling dient per bankoverschrijving te worden gedaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.
Bij make-overs en interieur projecten geld voor de opdrachtgever een aanbetaling van 40% van de begroten kosten op basis van de kostenraming incl. geldende btw. Betaling van het resterende deel zal geschieden op basis van werkelijk gemaakte kosten en dient te worden gedaan binnen 7 dagen na (eind)factuurdatum. De betaling dient per bankoverschrijving te worden gedaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.
Voor tussentijds overeengekomen betalingen tijdens make-over en interieur projecten met een looptijd van meer dan 21 dagen geld dat de tussentijds toegezonden factuur aan de opdrachtgever binnen 7 dagen voldaan dient te worden. Voor make-over en interieur projecten geld dat de toegezonden (eind)factuur aan de opdrachtgever eveneens binnen 7 dagen voldaan dient te worden.
8.
Tussentijdse betalingen welke door leveranciers bij de gebruiker in rekening worden gebracht en betrekking hebben op het verloop, uitvoering en aankoop van producten voor de opdracht. Hiervoor geld voor de opdrachtgever dat hij/ zij dient te zorgen naar afspraak dat de desbetreffende factuur van leveranciers binnen 3 dagen na facturatie datum voldaan zal worden aan de gebruiker. Met uitzondering van schriftelijk overeengekomen andere afspraken. 

Artikel 9
Eigendomsvoorbehoud
1.
Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, sfeercollages/ moodboards enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2.
Alle door de gebruiker gemaakte beelden ten behoeve van het portfolio etc. zoals vermeld in artikel 22 blijven ten allen tijde eigendom van de gebruiker. Beelden gemaakt door de gebruiker zijn auteursrechtelijk beschermt.
2.
De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken (ontwerpen, schetsen, tekeningen, sfeercollages/ moodboards, beelden) te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4.
Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10
Incassokosten
1.
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2.
Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11
Onderzoek, reclames
1.
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
2.
Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 15.

Artikel 12
Opzegging
1.
Beide partijen kunnen de overeenkomst ten alle tijde schriftelijk opzeggen.
2.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die nadrukkelijk aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en reeds aangekochte producten en materialen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13
Opschorting, annulering en ontbinding
1.
Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2.
Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.
Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Indien een reeds gemaakt interieuradvies afspraak wordt geannuleerd door de opdrachtgever, is de opdrachtgever aan de gebruiker de volgende annuleringskosten verschuldigd:

5.a
Voor interieuradvies afspraken heeft de opdrachtgever het recht heeft om tot 14 dagen voor aanvang van de afspraak/opdracht met de gebruiker deze kosteloos ongedaan te maken.
5.b
Bij annulering van de afspraak na 14 dagen en tot 4 dagen voor aanvang van het interieuradvies gesprek geld een vergoeding van 10% van van de totale opdracht qua door de gebruiker opgestelde kostenindictie voor haar diensten. Plus 100% kosten van de door de gebruiker reeds gemaakt aanvullende kosten voor aanschaf producten, diensten, leveranciers en kosten gemaakt zoals omschreven in artikel 23.
5.c
Bij annulering vanaf 4 dagen en tot 2 dagen voor aanvang van het interieuradvies gesprek zijn de annuleringskosten 75% van de totale opdracht qua door de gebruiker opgestelde kostenindictie voor haar diensten op de offerte dan wel kostenraming. Plus 100% van de door de gebruiker reeds gemaakt aanvullende kosten voor aanschaf producten, diensten, leveranciers en kosten gemaakt zoals omschreven in artikel 23.
5.d
Bij annulering vanaf 2 dagen voor aanvang van het interieuradvies gesprek zijn de annuleringskosten 95% van de totale opdracht qua door de gebruiker opgestelde kostenindictie voor haar diensten op de offerte dan wel kostenraming. Plus 100% van de door de gebruiker reeds gemaakt aanvullende kosten voor aanschaf producten, diensten, leveranciers en kosten gemaakt zoals omschreven in artikel 23.

Annulering van online activiteiten m.b.t. de woonblog van de gebruiker, StijlvolStyling.com:

5.d
Voor online marketing activiteiten op woonblog StijlvolStyling.com, de blog van de gebruiker, te heten advertenties, advertorials,  gesponsorde blogs, SEO blogs, fotografie en styling blogs/ vlogs, online marketing activiteiten en campagne ondersteunende opdrachten geldt voor de opdrachtgever na annulering van een toegezegde opdracht tot 7 dagen voor schrijven van het concept (blog) 25% van de totale advertentie bedrag als schadevergoeding plus reeds gemaakte aanvullende kosten.
5.e
Voor online marketing activiteiten op woonblog(StijlvolStyling.com, de blog van de gebruiker, te heten advertenties, advertorials, gesponsorde blogs, SEO blogs, fotografie en styling blogs/ vlogs, online marketing activiteiten en campagne ondersteunende opdrachten. Geldt voor de opdrachtgever na annulering van een toegezegde opdracht tijdens of nadat het concept van de blog vlog is gecreëerd/ geschreven door de gebruiker, dan wel online is gepubliceerd; 100% annuleringskosten van de totale advertentie bedrag als schadevergoeding plus reeds gemaakte aanvullende kosten.

Artikel 14
Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1.
Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2.
Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15
Aansprakelijkheid
1.
Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.
Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de kosten van de geleverde diens(ten) qua werkuren, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4.
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan aantoonbare opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 16
Risico-overgang
1.
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17
Overmacht
1.
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3.
Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.
Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18
Monsters en modellen
1.
Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
2.
Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 19
Geschillen
1.
De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20
Toepasselijk recht
1.
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 21
Huur en verhuur van meubels en accessoires
1.
De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van de gebruiker voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
2.
De nutsvoorzieningen, te weten gas, water, elektra en internet gebruik zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning, ruimte of bedrijfspand aanwezig te zijn en door de gebruiker gebruikt kunnen worden.
3.
Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 22
Beeldmateriaal en portfolio
1.
De gebruiker (SBZ Interieur Design | Stijlvol Styling) behoud zich het recht om tijdens de uitvoering van opdrachten beeldmateriaal te maken te heten video en foto materiaal van de projectontwikkeling, voortgang en voor- en eindresultaat. Beeldmateriaal is expliciet bedoelt ten behoeve van haar bedrijfsvoering zoals haar websites, aanverwante zaken maar vooral ten van opbouw portfolio. Het betreft overzicht beelden van ruimtes, detail beelden van ruimtes, ‘werk in uitvoering’ beelden, beelden van bedrijfsvoortgang en beelden van verzekeringstechnische zaken en aard.
2.
De gebruiker waarborgt ten allen tijde de privacy van de opdrachtgever door geen beeldmateriaal met daarop persoonlijk gerelateerde beelden gebruiken, dit betreft; Persoonlijke portretten/ familiefoto’s waarop de opdrachtgever zelf dan wel zijn of haar familie duidelijk herkenbaar in beeld komt.
3.
De gebruiker waarborgt ten allen tijde de privacy van de opdrachtgever door geen naam en exacte adres(sen) te schriftelijk te vermelden bij de door de gebruiker gemaakte beeldmaterialen (mits anders overeengekomen).
4.
De gebruiker vraagt expliciet toestemming aan de opdrachtgever indien beeldmateriaal gemaakt op het kantooradres/ woonadres van de opdrachtgever (na toestemming) zal worden gebruikt voor zogeheten complete binnenkijk reportages op haar woonblog Stijlvol Styling. Ook hier waarborgt de gebruiker ten allen tijde de privacy van de opdrachtgever door geen naam, exact adres en beelden met daarop persoonlijke portretten/ familiefoto’s etc. te publiceren (mits anders overeengekomen).
5.
Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen het vervaardigen van beeldmateriaal ten behoeve van in ieder geval het portfolio van de gebruiker. Dient de opdrachtgever dit schriftelijk aan te geven nog voordat dat de opdracht op het kantoor en/of woonadres van de opdrachtgever zal worden uitgevoerd. Indien de opdrachtgever expliciet bezwaar maakt tegen het maken van beeldmateriaal dan zal de gebruiker zal deze keuze respecteren en geen beeldmateriaal maken van de voortgang en resultaten op het adres van de opdrachtgever.
6.
Alle door de gebruiker gemaakte beelden ten behoeve van het portfolio etc. zoals vermeld in artikel 22 blijven ten allen tijde eigendom van de gebruiker. Beelden gemaakt door de gebruiker zijn auteursrechtelijk beschermt, worden niet doorverkocht en mogen niet door derden worden vermenigvuldigt.

Artikel 23
Kostenraming
1.
Alle genoemde bedragen zijn gebaseerd op een raming (schatting kosten). Het eventueel boven de kostenraming te besteden bedrag gaat vrijwel altijd in overleg met de opdrachtgever, mits anders overeengekomen.
2.
Extra werkuren gemaakt door de gebruiker (SBZ Interieur Design) worden na alle redelijkheid op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Kosten gemaakt door de gebruiker worden op basis van nacalculatie op de (eind)factuur in rekening gebracht
3.
Alle genoemde bedragen op de kostenraming zijn onderhevig onder prijswijzigingen en gebaseerd op consumenten prijzen inclusief 21% BTW.
4.
Kosten voor verhuizing en de huur kosten voor benodigd materieel niet inbegrepen. Kosten voor het aanpassen van de huidige elektrische installatie(s) niet inbegrepen. Kosten voor bouwkundige wijzigingen niet inbegrepen.
Kosten voor afvoer van eventueel afval/ grof vuil niet inbegrepen.
5.
Indien nodig dient de opdrachtgever zelf tijdig zorg te dragen voor grofvuil/ ruime afval containers en een eventueel benodigde verhuislift incl. vergunning etc. De kosten hiervan zijn niet opgenomen in de kostenraming.
6.
Levering en kosten van de benodigde lichtbronnen niet inbegrepen. Leveringskosten meubelair is niet inbegrepen. Kosten voor eventuele vergunningen niet inbegrepen. Reistijd vergoeding en reiskosten gemaakt door de gebruiker alsmede derden niet inbegrepen. Parkeerkosten gemaakt door de gebruiker alsmede derden niet inbegrepen.
7.
Aan de kostenraming van de gebruiker kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent.

Artikel 24
Groen producten*, apparatuur, vloeren en wanddecoratie, meubels, verlichting een accessoires gekocht via de gebruiker.
1.
Alle groen producten, apparatuur, vloeren en wanddecoratie, meubels en accesoires gekocht door de gebruiker in opdracht van de opdrachtgever geld dat deze niet geruild danwel terug gebracht naar de winkel/ desbetreffende leverancier kunnen worden.

M.u.v. producten waarvoor dit expliciet schriftelijk is overeengekomen.
2.
In het geval van schade welke niet is ontstaan door de opdrachtgever dient u binnen 48 uur na levering schriftelijk contact op te nemen zodat SBZ Interieur Design contact op kan nemen met de desbetreffende leverancier voor overleg.
3.
Op apparatuur, vloeren, wandbekleding, meubels, accessoires en verlichting ingekocht voor de opdrachtgever door de gebruiker zit een redelijkerwijs garantietermijn m.u.v. gebruikssporen en gebreken veroorzaakt door de opdrachtgever zelf.
4.
Uitgesloten van iedere vorm van garantie zijn ‘groen producten’ te heten planten, bloemen en alle logischerwijs bijbehorende producten als vazen, potten, potgrond, hydrokorrels, plant/bloem verzorging, (bind)materiaal en bijbehorende decoraties etc. 

5.
Op groen producten*, apparatuur, vloeren en wanddecoratie, meubels, verlichting en accessoires ingekocht door de gebruiker voor de opdrachtgever zit geen geld terug mogelijkheid. In geval van een redelijkerwijs garantietermijn m.u.v. gebruikssporen en gebreken veroorzaakt door de opdrachtgever, nemen wij contact op met de leverancier voor overleg.

*Groen producten zijn planten, bloemen en alle logischerwijs bijbehorende producten als potgrond, hydrokorrels, plant/bloem verzorging, (bind)materiaal , bijbehorende decoraties etc.